Samek at Yala 
Samek at Yala

Catagory: Scenerary

Nov 16, 2013 681 Views
Neha Malakar of Banlamha Mayaju 2 
Nov 15, 2013 828 Views
Ashok Stupa at Lagankhel 
Ashok Stupa at Lagankhel

Catagory: Scenerary

Nov 13, 2013 669 Views
Newa Girl 
Newa Girl

Catagory: Vector

Nov 10, 2013 1114 Views
HAPPY NEW YEAR N.S 1133 
HAPPY NEW YEAR N.S 1133

Catagory: Vector

Nov 10, 2013 582 Views
Happy Dipawali 2070 
Happy Dipawali 2070

Catagory: Vector

Nov 01, 2013 599 Views
Nhu Dan 1134 
Nhu Dan 1134

Catagory: Models

Nov 01, 2013 541 Views
HAPPY NEW YEAR N.S 1134 
HAPPY NEW YEAR N.S 1134

Catagory: Models

Nov 01, 2013 680 Views
Machhindranath 
Machhindranath

Catagory: Vector

Oct 31, 2013 548 Views
Kumari 
Kumari

Catagory: Vector

Oct 31, 2013 536 Views